Instrukcja obsługi Pizzicato 3.6 PL520 - Wersja z dnia 05/06/2013

Light

Beginner

Professional

Notation

Composition Light

Composition Pro

Drums and Percussion

Guitar

Choir

Keyboard

Soloist


Kreski taktowe i znaki repetycji

Objęte tematy:

Oglądaj również poniższy film [w języku angielskim]:


Modyfikowanie kresek taktowych [Light] [Beginner] [Professional] [Notation] [Composition Light] [Composition Pro] [Drums and Percussion] [Guitar] [Choir] [Keyboard] [Soloist]

Okno to można też otworzyć bez użycia palety narzędziowej. Umieśćmy kursor myszki na takcie i naciśnijmy kombinację klawiszy (lub klawisz) dla wielkiej litery „R” na klawiaturze komputera. Jest to skrót, który bezpośrednio przywołuje to okno dialogowe, bez konieczności aktywowania narzędzia na palecie.

Górna część okna odnosi się do wyglądu graficznego. Z menu dla lewej kreski taktowej (Left bar) i z menu dla prawej kreski taktowej (Right bar) można wybrać rodzaje kreski taktowej. Przykładowy takt, pokazywany w oknie, od razu demonstruje uzyskany efekt graficzny. Dostępne opcje to:

Invisible (niewidoczna), Thin bar (cienka kreska), Thick bar (gruba kreska), Double thin bar (podwójna cienka kreska), Thin + Thick bars (cienka + gruba kreska), Repeat (znak repetycji).

Opcjom tym, w odniesieniu do prawej kreski, odpowiadają następujące formy graficzne:

Dwa pola tekstowe, położone po prawej stronie, umożliwiają wybór kilku taktów, w których zostaną przeprowadzone modyfikacje. Można, na przykład, za jednym razem ukryć wszystkie kreski taktowe, wybierając opcję Invisible (niewidoczna) dla 2 kresek taktowych, od pierwszego do ostatniego taktu w partyturze (zapisie nutowym).

Otwórzmy paletę o nazwie Graphic symbols (symbole graficzne). Zawiera ona 5 najczęściej używanych symboli do oznaczania repetycji (powtórzenia):

Wybierzmy czwarty symbol i umieśćmy go nad taktem trzecim. Klikając na jego dolny prawy róg, przeciągnijmy ten symbol tak, aby go poszerzyć, żeby objął cały takt:

Aby to zrobić, można aktywować znaki odniesienia. Teraz umieśćmy następny symbol nad taktem 4, aby ostatecznie uzyskać taki efekt:

Symulacja znaków repetycji [Light] [Beginner] [Professional] [Notation] [Composition Light] [Composition Pro] [Drums and Percussion] [Guitar] [Choir] [Keyboard] [Soloist]

Jak na razie, symbole te zmieniły tylko wygląd partytury. Jeśli jej posłuchamy, usłyszymy po prostu 5 taktów, jeden za drugim, tak jakby zapisane znaki repetycji nie istniały.

Przywołajmy okno dialogowe dla znaków repetycji dla taktu 3. Dziesięć pól tekstowych położonych w dolnej części okna służy do wpisania numerów taktów. Każdy takt zawiera taką tabelę. Domyślnie wpisanym numerem w każdym polu jest „0”. Kiedy program Pizzicato odtwarza partyturę i znajdzie takt, gdzie cyfry te są różne od „0”, używa tych numerów, by wiedzieć do którego taktu przeskoczyć. Takt ten może znajdować się w zupełnie innej części partytury. Jeśli ustawimy wartość na -1, program Pizzicato zatrzyma grę po tym takcie, a więc można zatrzymać grę w dowolnym miejscu partytury, niekoniecznie w ostatnim takcie.

Kiedy program Pizzicato gra jakiś takt po raz pierwszy, to pierwszy numer decyduje, który takt będzie zagrany jako następny. W naszym przykładzie, przy pierwszym przejściu, po takcie 3, należałoby wrócić do taktu 2 (znak repetycji).

Wpiszmy zatem „2” w pole tekstowe zatytułowane Passage 1 (przejście pierwsze) i kliknijmy na przycisk OK

Pełna kolejność taktów podczas gry musi być następująca:

1 - 2 - 3 - 2 - 4 - 5

Po zagraniu taktu 2 po raz pierwszy, przechodzimy dalej i gramy takt 3. Kiedy zagramy takt 2 po raz drugi (passage 2 – drugie przejście), musimy przejść do taktu 4. Przywołajmy okno dialogowe dla kresek taktowych w takcie 2. Wypełnijmy je w sposób następujący:

Kliknijmy na przycisk OK i posłuchajmy partytury (zapisu nutowego). Program Pizzicato przestrzega kolejności taktów, tak jak mu nakazano wyżej.

W podobny sposób można zbudować różne powtórzenia. Każde pole tekstowe określa numer taktu, który musi być zagrany zaraz po bieżącym takcie, w zależności od liczby przejść już zrealizowanych w danej partyturze. W związku z tym, że można określić pierwszych 9 przejść (dziesiąte pole tekstowe obowiązuje począwszy od dziesiątego przejścia i dla następnych), możliwe jest stworzenie bardzo skomplikowanych struktur powtórek. Dlatego, należy przeanalizować każdy takt, którego dotyczą powtórki, następny takt, który ma być zagrany w każdym przejściu i wpisać numery taktów do powtórzenia w pola tekstowe.

Aby upewnić się, że ten system powtórzeń działa poprawnie, wyłączmy funkcję loop (pętli) w opcjach odtwarzania dla tej partytury (przycisk „…”, obok przycisków Play/Record (graj/nagrywaj), w przeciwnym razie funkcja pętli (loop) będzie miała pierwszeństwo i może zakłócać objaśnioną tutaj logikę działania.

Zwróćmy uwagę, że wygląd graficzny jest całkowicie niezależny od odtwarzania MIDI. Można zatem połączyć te dwie sprawy według naszego uznania. Możemy na przykład wstawić powtórki, które nie będą uwidocznione w partyturze lub dodać znaki repetycji, które nie będą uwzględniane przy odtwarzaniu partytury (zapisu nutowego). Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego co robimy i zachować logikę!


Light

Beginner

Professional

Notation

Composition Light

Composition Pro

Drums and Percussion

Guitar

Choir

Keyboard

Soloist